Logging In

Upang mag log-in, i-click ang Login na menu option. Iminumungkahi ng website ang paggamit ng online service providers sa pag-authenticate ng mga gagamit nito. Isa pang posibilidad ang paggamit ng password authentication. Mahalaga na maunawaan ang basics ng Login na paraan. Ang mga katanungan mula sa mga delegado ay madalas na may kaugnayan sa paraang ito.

Paggamit ng Security Providers

Sa itaas ng pahina, naka-display ang listahan ng mga available na security providers.

Bawat delegado ay dapat maglog-in gamit ang parehong email address na inilagay niya sa kaniyang aplikasyon bilang delegado. Dito ay malalaman kung anong mga provider ang kaniyang pipiliin.

Halimbawa: Kung espesipikong ginamit ba ng delegado ang kaniyang email address

john_delegate@gmail.com, pipiliin na niya ngayon ang Google link. Ito ang mag-redirect sa kaniya

upang mag log-in sa pahina, hinihilingan siya ba maglog-in gamit ang kaniyang Gmail account. Ang Google security

na provider ang mag-authenticate sa kaniya, at mag-redirect sa kaniya pabalik sa pribadong bahagi ng

Pantanging Kombensiyon na website.

Sa ganitong paraan, walang mga password o ibang secure na impormasyon mula sa mga user ang dapat ipasok sa website. Makikilala lang ang user, kung gagamitin niya ang ipinabatid na email address sa paglog-in.

Paggamit ng Password Authentication

Kung hindi man puwedeng gamitin ang online service provider, ang website ay mag-aalok ng posibilidad na humiling ng personal na password. Kung pipiliing i-click opsyon na ito, kailangan nilang i-type ang kanilang email address. Muli, kailangang gamitin ng bawat delegado ang ang parehong email address na espesipikong inilagay sa aplikasyon ng delegado.

Ipapadala ang password sa pamamagitan ng e-mail, at kailangang kumpirmahin sa website para sa tamang authentication. Kung walang matatanggap na e-mail ang user, o nakalimutan ang password, maaari niyang gamitin ang I-send muli ang password na opsyon. Kung maninitiling gayon ang problema, kokontakin ng hospitality committee ang Website Support team para sa kanilang tulong.

Paglog-in bilang delegado

Kapag matagumpay sa paglog-in, maaari silang pumili ng pagkakakilanlan bilang isang delegado o lokal na mamamahayag na magboboluntaryo para sa kombensiyon.

Upang makumpleto ang authentication process ng delegate, kailangan niyang gamitin ang ibinigay sa kaniyang Group ID. Hinihimok ang mga delegado na magtanong sa kanilang kalihim ng kongregasyon para sa kanilang tulong.

Paglog-in bilang lokal na mamamahayag

Upang makumpleto ang authentication process, ang lokal na mamamahayag na magboboluntaryo sa iyong kombensiyon, ay kailangang piliin niya ang host na lungsod ng kombensiyon mula sa nakalaang talaan.

Pagkatapos nito, pipiliin niya ang kaniyang kongregasyon. Dalawa mula sa kongregasyon (karaniwan nang koordinator at kalihim ng kongregasyon) ang bibigyang-alam sa pamamagitan ng e-mail, at kailangan nilang kumpirmahin ang pagkakakilanlan, at aprubahan ang aplikasyon bago ipadala sa hospitality committee.

PAALALA: Bagaman lahat ng mga boluntaryo ay puwedeng maglog-in at punan ang kanilang mga aplikasyon gamit ang lahat ng paraan sa paglog-in, ngunit ang gagamit lamang ng service providers ang kinalaunan ay bibigyan ng access sa data ng mga delegado bilang kahilingan sa segurigad. Kaya pakisuyong himukin

ang mga boluntaryo na gamitin ang Service providers sa halip na gamitin ang Password Authentication.